Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп. 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша.

Басып шығару

Қазақстан Республикасы
қаржы министрінің 2017 жылғы
№ 404 бұйрығына № 4 Қосымша

№ 3 Пішіні

Ұйымның атауы: «Батыс Қазақстан электр желілерін таратушы компаниясы» акционерлік қоғамы

 

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіспен)

 

Баптың атауы

Жолдың коды

Есепті кезеңде

Өткен есепті кезеңде

1. Операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсуі , барлығы (011 жол мен 016 жолдың сомасы

010

5 028 419,00

4 967 973,00

соның ішінде:

 

 

 

тауарлар мен қызметтерді сату

011

4 886 237,00

4 741 818,00

Басқа да түсімдер

012

 

 

Сатып алушылардан, тапсырыс берушіден түскен аванстар

013

 

 

Сақтандыру келісім шарты бойынша түскендер

014

 

 

алынған сыйақылар

015

 

 

Басқа да түскендер

016

142 182,00

226 155,00

2. Шыққан ақша қаражаты, барлығы (021 жол мен 027 жол сомасы)

020

4 947 103,00

4 881 918,00

соның ішінде:

 

 

 

тауарлар мен қызмет үшін жабдықтаушының төлемдері

021

2 732 272,00

2 792 362,00

тауар мен қызметтерді жеткізетін жабдықтаушыға берілген аванстар

022

 

 

еңбекке төлеуге төлемдер

023

1 356 838,00

1 312 335,00

сыйақығак төлемдер

024

 

 

сақтандыру келісімшарты бойынша төлемдер

025

 

 

бюджетке табыс салығы және басқа төлемдер

026

675 732,00

643 574,00

басқа да төлемдер

027

182 261,00

133 647,00

3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (010 жол- 020 жол)

030

81 316,00

86 055,00

ІІ. Инвестициялық қызметтен түсетін ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 жолдан 051 жол)

040

0,00

0,00

соның ішінде:

 

 

 

негізгі құралдарды сату

041

 

 

материалдық емес активтерді сату

042

 

 

басқа да ұзақ мерзімді активтерді сату

043

 

 

басқа ұйымдардың үлес құралдарын (еншілестен басқасы)  және бірлескен кәсіпкерліктегі  үлесін сату

044

 

 

басқа ұйымдардың борыштық құралдарын сатып алу

045

 

 

еншілес ұйымдарға бақылауды жоғалтқан кездегі  өтемақы

046

 

 

басқа да қаржылық актитерді жүзеге асыру

047

 

 

фьючерлік және форвардық шарттар, опциондар мен своптар

048

 

 

алынған дивиденттер

049

 

 

алынған сыйақылар

050

 

 

басқа да түсулер

051

 

 

2. Шыққан ақша қаражаты, барлығы (061 жол мен 071 жолдың сомасы)

060

0,00

0,00

соның ішінде:

 

 

 

Негізгі құралдарды алу

061

 

 

Баптың атауы

Жолдың коды

Есепті кезеңде

Өткен есепті кезеңде

материалдық емес активтерді алу

062

 

 

басқа да ұзақ мерзімді активтерді алу

063

 

 

басқа ұйымдардың үлес құралдарын (еншілестен басқасы)  және бірлескен кәсіпкерліктегі  үлесін алу

064

 

 

басқа ұйымдардың борыштық құралдарын алу

065

 

 

еншілес ұйымдарға бақылауды алу

066

 

 

басқа да қаржылық активтерді алу

067

 

 

қарыздар (заем) беру

068

 

 

фьючерлік және форвардық шарттар, опциондар мен своптар

 

 

 

бірлемскен және қауымдатық ұйымдарға инвестиция салу

070

 

 

басқа да төлемдер

071

 

 

3. Инвестициялық қызметтен түскен  ақша қаражатының таза сомасы (040 жол – 060 жол)

080

0,00

0,00

ІІІ. Қаржылық қызметтен түскеен ақша қаражатының қозғалысы

1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (091 жолдан 094 жолға)

090

 

50 000,00

соның ішінде:

 

 

 

акция мен басқа да қаржылық құралдарды шығару (эмиссия)

091

 

 

алынған қарыздар (заем)

092

 

50 000,00

алынған сыйақылар

093

 

 

басқа да түсімдер

094

 

 

2. Шыққан ақша қаражаттары, барлығы (101 жолдан – 105 жолдың сомасы)

100

23 554,00

137 435,00

соның ішінде:

 

 

 

қарыздарды  (заем) өтеу

101

20 833,00

129 585,00

сыйақыларды төлеу

102

629,00

7 145,00

дивидендтерді төлеу

103

2 092,00

705,00

ұйымның акциясы бойынша меншік иелеріне төлемдер

104

 

 

басқа да төлемдер

105

 

 

3. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (090 жол мен 100 жолдың сомасы)

110

-23 554,00

-87 435,00

4. Валютаның айырбастау бағамының теңгеге әсері

120

79,00

-3,00

5. Ақша қаражатының  ұлғайуы +/- азайуы (030 жол мен +/- 080 жолы +/-110 жолы мен 120 жолы)

130

57 841,00

-1383,00

6. Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты мен оның баламалары

140

18 927,00

20 311,00

7. Есепті кезеңнің аяғына ақша қаражаты мен оның баламалары

150

76 768,00

18 927,00

 

Басқарма төрағасы-директор: Алхат Зиннатович Абзалилов

Бас бухгалтер: Марина Владимировна Харченко