Бухгалтерлік теңгерім. 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша.

Басып шығару

Қазақстан Республикасы
қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусым
№ 404 бұйрығына
№ 2 Қосымша

№ 1 Пішіні

Ұйымның атауы: "Батыс Қазақстан электр желілерін таратушы компаниясы» акционерлік қоғамы"
Қайта ұйымдастыру туралы мәліметтер:
Ұйым қызметінің түрі: электр энергиясын беру
Ұйымдастыру-құқықтық пішіні: Акционерлік қоғам
Есептің тұрпаты: топтастырылмаған
Қызметкерлердің орташа жылдық саны: 1505
Кәсіпкерлік субъектісі: ірі
Заңды мекен-жайы: Қазақстан, 090001, Батыс қазақстан облысы, Орал қ.а., Орал . Абая даңғылы, 181

 

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

Бухгалтерлік теңгерім

Баптың атауы

Жолдың коды

Есепті кезеңнің аяғына

Есепті кезеңнің басында

Активтер

І. Қысқа мерзімді активтер:

 

 

 

Ақша қаражаттары және олардың баламалары

010

76 768,00

18 927,00

Сату үшін қолдағы бар қаржылық активтер

011

 

 

Өндіріс қаржы құралдары

012

 

 

Пайда немесе шығын арқылы әділ құнмен бағаланатын қаржылық активтер

013

 

 

Өтеуге дейін ұсталатын қаржы активтері

014

 

 

Қысқа мерзімді басқа да  қаржылық активтер

015

 

 

Қысқа мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек

016

947 241,00

1 289 141,00

Ағымдағы табыс салығы

017

1 082,00

1 074,00

Қорлар

018

194 227,00

192 648,00

Қысқа мерзімді басқа активтер

019

33 405,00

47 359,00

Қысқа мерзімді активтердің жиыны (010 жолдан 019 жол)

100

1 252 723,00

1 549 149,00

Сатуға арналған активтер (немесе шығыс топтары)

101

 

 

ІІ. Ұзақ мерзімді активтер

 

 

 

Сату үшін қолдағы бар қаржылық активтер

110

 

 

Өндіріс қаржы құралдары

111

 

 

Пайда немесе шығын арқылы әділ құнмен бағаланатын қаржылық активтер

112

 

 

Өтеуге дейін ұсталатын қаржы активтері

113

 

 

Ұзақ мерзімді басқа да  қаржылық активтер

114

 

 

Ұзақ мерзімді сауда және өзге де дебиторлық берешек

115

 

 

Үлестікң әдіспен есептелетін инвестициялар

116

 

 

Инвестициялық мүлік

117

 

 

Негізгі құралдар

118

4 241 600,00

3 915 924,00

Биологиялық активтер

119

 

 

Барлау және бағалау активтері

120

 

 

Материалдық емес активтер

121

876,00

3 523,00

Кейінге қалдырылған салық активтері

122

 

 

Ұзақ мерзімді басқа да активтер

123

 

 

Ұзақ мерзімді активтердің жиыны (011 жолдан 123 жол)

200

4 242 476,00

3 919 447,00

Баптың атауы

Жолдың коды

Есепті кезеңнің аяғына

Есепті кезеңнің басында

Теңгерімі (100 жол + 101+ 200 жол)

 

5 495 199,00

5 106 114,00

Міндеттемелер мен капитал

ІІІ. Қысқа мерзімді міндеттемелер

 

 

 

Қарыздар (займы)

210

0,00

20 833,00

Өндіріс қаржы құралдары

211

 

 

Қысқа мерзімді басқа да  қаржылық міндеттемелер

212

 

 

Қысқа мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек

214

1 212 483,00

1 434 772,00

Қысқа мерзімді резервтер

215

152 937,00

288 941,00

Табыс салығы бойынша  ағымдағы салықтық міндеттемелер

216

69 590,00

62 928,00

Қызметкерлерге сыйақы төлеу

217

124 626,00

125 970,00

Қысқа мерзімді басқа да міндеттемелер

222

12 789,00

9 181,00

Қысқа мерзімді міндеттемелер жиыны (210 жолдан 222 жол)

 

300

1 572 425,00

1 942 625,00

Шығыс топтарының сатуға арналған міндеттемелері

301

 

 

ІV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер

 

 

 

Қарыздар (займы)

310

 

 

Өндіріс қаржы құралдары

311

 

 

Ұзақ мерзімді басқа да  қаржылық міндеттемелер

312

 

 

Ұзақ мерзімді сауда және өзге де кредиторлық берешек

313

 

 

Ұзақ мерзімді резервтер

314

 

 

Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер

315

 

 

Қысқа мерзімді басқа да міндеттемелер

316

179 357,00

180 805,00

Ұзақ мерзімді міндеттемелер жиыны (310 жолдан 316 жол)

400

179 357,00

180 805,00

V. Капитал

 

 

 

Жарғылық капитал (акционерлік)

410

5 023 174,00

5 023 174,00

Эмиссиялық табыс

411

 

 

Сатып алынған меншікті үлестік құралдар

412

 

 

Резервтер

413

11 911,00

18 755,00

Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)

414

- 1 291 668,00

-1 631 238,00

Бас ұйымның меншік иелеріне жататын жиынтық капитал (3410 жолдан 414 жол)

420

3 743 417,00

3 410 691,00

Бақыланбайтын меншіктің үлесі

421

 

 

Капиталдың барлығы (420 жол +/-  421 жол)

500

3 743 417,00

3 410 691,00

Теңгерімі (300 жол + 301 жол + 400 жол + 500 жол)

 

5 495 199,00

5 534 121,00

 

Басқарма төрағасы-директор: Алхат Зиннатович Абзалилов

Бас бухгалтер: Марина Владимировна Харченко